भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते.

“जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!” सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा आणि थोडा नाटक्या रागाचा रंग चढला होता.

“पण मी त्या दिवशी ते डेअरींग केलं नसतं तर आज आपण एकमेकांच्या जितके जवळ आलो आहोत इतके जवळ आलो असतो का?” प्रशांतच्या या प्रश्नाने तिला विचार करायला भाग पाडले होते.

“हो जिजू, तू म्हणतोस ते ही खरंच आहे. तू त्या दिवशी केलेल्या थट्टा मस्करीमुळे आणि माझ्याशी साधलेल्या जवळीकीमुळेच मी माझ्या आयुष्यात घडलेला आणि कधीही विसरता न येणारा तो बलात्काराचा भयानक प्रसंग मी सांगितला आणि त्या नाजुक प्रसंगात तू मला जो मानसिक आधार दिलास, त्यामुळेच मा‍झ्या मनात तुझ्याबद्दलचा आदर आणखिनच वाढला आणि मी तुमच्या प्रेमात कधी गुरफटत कधी गेले हे मला कळलंच नाही.” सायलीही अगदी मनमोकळेपणे त्याच्याशी बोलत होती.

“सायली मीपण तुझ्यावर खूप प्रेम करतो गं, मग मी एक गोष्ट सांगतो ती ऐकशील का?” आता प्रशांत आपल्या प्लॅनला मूर्त रूप द्यायच्या जवळ आला होता.

“हो त्यात काय? पण काय आहे ती गोष्ट?”

सायली त्याला हो म्हणून बसली होती. पण आता तिच्या मनात चलबिचल सुरू झाली होती.

“मग सायली, आज तुझे कपडे तूच काढायचेस आणि तो नयन रम्य सोहळा मी माझे डोळे भरून बघणार आहे आणि माझ्या हृदयात साठवून ठेवणार आहे.” प्रशांतने आपला प्रस्ताव तिच्या समोर ठेवला.

“इश्श्य!! जिजू हे काय रे? मी नाही जा! मला लाज वाटते. एक तर मला बोलण्याचा भरात बरोबर अडकवून फसवलंस आणि आता तरी आणखिन सतावू नकोस रे.” सायलीने लाडिकपणे आपले म्हणणे त्याच्या पुढे मांडले.

“अगं त्यात लागण्यासारखं काय आहे? आता आपण दोघं वेगळे आहोत का आणि आता आपल्यामध्ये लवपण्यासारखं काही आहे? मगाशी तू आपणाहून नाही का मा‍झ्या मिठीत शिरलीस, त्यानंतर माझी भरभरून मनसोक्त चुंबनं घेतलीस, तेव्हा नाही का लाज वाटली? आणि मी म्हणतो की आता इतक्या दिवसाच्या आपल्या सहवासानंतर आता कसली आली आहे लाज?”

प्रशांतचे हे शब्द वर वर दिसायला साधे, सरळ आणि सोपे वाटतात. पण त्या प्रसंगाला त्या शब्दांची जादू तिच्या रोमा रोमात भिनायला लागली होती आणि तिच्यातील स्त्रीसुलभ लज्जा आणखिनच उफाळून येऊ लागली.

“तरी पण मी नाही हं जिजू, मला लाज वाटते.” सायली आपला चेहरा लाजून आपल्याच हातांनी झाकून घेतला.

“सायली चल लवकर, आता जास्त नखरे करू नकोस, आपल्याकडे वेळपण नाहिये फार.” असे म्हणत प्रशांत मागे सरकला आणि आता तिच्या पुढच्या कृतीची वाट बघू लागला.

इतक्या दिवसांच्या त्याच्या बरोबरच्या सहवासाने सायलीला एक गोष्ट चांगलीच कळली होती की आता प्रशांत काही केले तरी आपले काहीही ऐकणार नाही आणि तो म्हणतो ती गोष्ट आपल्याला करायला लावणार तेव्हा आता आणखिन वेळ काढण्यात काहीही अर्थ नाही कारण अश्विनीताई परत येण्याची वेळ कमी कमी होत चालली होती.

सायली लगेच बेडवर उठून बसली आणि तिने लाजत लाजत आता आपल्या गाऊनला हात घातला व आपल्या गाऊनचे हुक्स काढू लागली. सर्व हुक्स काढून झाल्यावर तिने आपल्या खांद्यावरून गाऊन खाली सरकवला व आपल्या दोन्ही हातातून बाहेर काढून आपल्या पोटापर्यंत खाली सरकवला.

सायलीचे अर्धे शरीर उघडे झाले. तिच्या अंगावर वरती फक्त काळ्या रंगाची चिमुकली ब्रेसीयर होती पण ती तिचे गोरेपान स्तन झाकायला पुरेशी नव्हती. त्या ब्रेसीयरमधून तिचे अर्धे अधिक उघडे उठावदार आणि गोरेपान स्तन उठून दिसत होते आणि बाहेर पडण्याची धडपड करत होते.

सायली त्याला नाराज करणार नाही, याची त्याला कल्पना होती. त्यामुळे तिच्या या कृतीने प्रशांत खुश झाला. त्याच्या हाफ पॅन्टमध्ये त्याचा सोन्या आता चुळबुळ करू लागला होता. त्याने टाळ्या वाजवून तिचे कौतुक केले.

“लव्हली..!!”

“मार्व्हलस..!!”

“सायली, मी तुझ्या डेअरींगची दाद देतो. व्हेरी गुड सायली, किप इट अप. चल लवकर आता राहलेले कपडे एक एक करून काढून टाक, फार वेळ नाहिये आता आपल्याकडे.”

“जिजू, हो ना रे, किती घाई करतोस? एक तर मला इकडे हे सगळे करताना खूप लाज वाटतेय आणि त्यात तू आणखिन घाई केलीस तर मी नाही काहीही करणार!”

सायलीने त्याला दम मारला पण लगेच आपल्या ब्रेसीयरचे बंद खांद्यावरून खाली सरकवले व आपली ब्रेसीयर आपल्या स्तनांवरून खाली सरकवली. त्यामुळे तिचे सुंदर, मादक मोहक गुबगुबीत आणि गोरेपान स्तन मुक्त झाले.

तो श्वास रोखून त्या क्षणाची वाट बघत होता. ट्युब लाईटच्या पांढर्‍या शुभ्र प्रकाशाने त्यांची चमक आणखिन वाढवली होती. त्यावरील गुलाबी रंगाची टपोरी निप्पल्स जणु त्याला खुणावत होती. प्रशांतचा लंड ते दृश्य बघून जागा झाला होता, पण तो आपली नजर न हटवता एकटक तिच्या गोऱ्यापान स्तनांकडे आणि त्यावरील निप्पल्सकडे एकटक बघत होता.

इकडे सायलीच्या लक्षात आले की तो तिच्या स्तनांकडेच टक लावून बघतोय. त्यामुळे अगोदरच लाजेने अर्धमेली झालेल्या सायलीने त्याच्या अंगावर झेप घेतली व त्याला घट्ट मिठी मारली. तिने त्याच्या छातीमध्ये आपला चेहरा लपवून घेतला.

“हे काय गं सायली, इतका सुंदर नजारा दिसत असताना तू तो लपवतेस कशाला?”

प्रशांतने तिला आपल्या हातांनी पकडून पुन्हा आपल्या समोर धरले व पुन्हा एकदा तिच्या स्तनांवर आपली नजर खिळवली. सायलीचे सर्वांग त्याच्या नेत्र कटाक्षाने मोहरून गेले होते. तिच्या अंगावर लाजेने काटा उभा राहला होता. शेवटी तिने सहन न झाल्याने आपले हात त्याच्या डोळ्यांवर ठेवून आपले डोळे बंद केले.

प्रशांतनेही आता तिचा आणखी अंत न बघता तिला आपल्या बाहुपाशात आवळले, त्यामुळे अनायासे त्याचे हात तिच्या पाठीवर आले. त्याने आपल्या हातांनी तिच्या ब्रेसीयरचा हुक काढून मोकळा केला आणि तिच्या ब्रेसीयरला तिच्या गोऱ्यापान अंगापासून पूर्ण मुक्त केली. आता त्याने सायलीचा चेहरा आपल्या हाताने वर उचलला आणि म्हणाला,

“सायली सांभाळ! तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक आहे की आज तुला कदाचित माझीच नजर लागेल!”

“जिजू आपल्या माणसाची नजर लागते का कधी कोणाला?” सायलीने त्याही परिस्थितीत त्याचे म्हणणे खोडून त्याला सावरत घेत म्हणाली.

ती आणखी काही बोलायच्या आत त्याने तिच्या लालचुटुक ओठांवर आपले ओठ टेकवले आणि तिला हळूहळू करत बेडवर आडवे केले व स्वत:ही तिच्या बाजूला आडवा झाला.

अजूनही तो तिचे ओठ मन लावून चोखत होता. इकडे त्याच्या चुंबनाच्या आवेगाने तिचा श्वास कोंडायला लागला होता. शेवटी तिने आपल्या हातानी त्याचा चेहरा बाजूला केला व एक दीर्घ श्वास घेत त्याला म्हणाली,

“अरे किती घाई करतोस रे, मला श्‍वास तरी घेऊ देशील की नाही आणि ताई यायला अजून तास दीड तास तरी अवकाश आहे.”

“ते मला माहीत आहे गं पण तू नुसती मा‍झ्या समोर आलीस तरी मला राहवत नाही आणि आज तू अश्या अवस्थेत मा‍झ्या मिठीत आहेस तर मला काय करू आणि काय नको असे झालंय.” असे म्हणत असतानाच त्याने पुन्हा तिच्या वर चुंबनांचा वर्षाव करायला सुरुवात केली.

सायलीलाही त्याच्या आवेगाने स्फुरण चढलं आणि तीही त्याला भरभरून साथ देऊ लागली. त्यांच्या जि‍भा आता एकमेकांना भिडल्या होत्या, त्यांच्या ओठांचे आता द्वंद्व युद्ध सुरू झाले होते.

प्रशांत दुष्काळात आलेली माणसं जशी खाण्यावर तुटून पडतात तसा तिच्यावर तुटून पडला होता. तसा त्याचा इतक्या दिवसांचा शरीर सुखाचा दुष्काळ आज संपण्याच्या मार्गावर होता. सायली मात्र हे सुख आज पहिल्यांदाच अनुभवणार होती त्यामुळे तिची अवस्था एखाद्या नववधू सारखी झाली होती. तिच्या मनात त्या सुखाची आस तर होती पण तितकीच भीती पण वाटत होती. पण तिने आपल्या मनाशी एक निश्चय नक्कीच केला होता, तो म्हणजे काहीही झाले तरी त्याला भरभरून साथ देण्याचा.

सायली आज पहिल्यांदाच या सुखाची अनुभूति घेणार होती याची पूर्ण कल्पना प्रशांतलाही होती. त्यामुळेच त्याला तिच्याशी संभोग करताना कुठलाही धसमुसळेपणा किंवा बळाचा वापर न करता हळुवारपणे तिच्या शरीराचा कण आणि कण फुलवायचा होता. तिला या स्वर्गीय सुखाच्या अत्युच्च शिखरावर नेऊन ठेवायचे होते, या सुखाची गोडी तिच्यात निर्माण करायची होती.

आधीच ती एका बलात्कारासारख्या प्रसंगातून वाचली होती. त्यामुळे तिच्या मनात त्या प्रसंगाची असलेली भीती घालवायचे कठीण काम त्याला करायचे होते. पण त्याच्या सारख्या अनुभवी खेळाडूला हे काम तसे अवघड नव्हते. तिला एखाद्या नववधू सारखी जपून तिच्यात प्रणयाची गोडी निर्माण करायची होती.

सायली ही त्याच्या दृष्टीने खाणीत सापडलेल्या हिऱ्यासारखी होती. ज्याला प्रणयाचे पैलू पाडायचे कठीण काम त्याला करायचे होते. त्याला तिला संभोगाच्या संपूर्ण सुखाची अनुभूति करून द्यायची होती.

उद्या जरी तिचे लग्न झाले तरी जेव्हा जेव्हा ती संभोग करेल तेव्हा तेव्हा तिला त्याची आवड व ओढ असावी आणि प्रत्येक संभोगाच्या वेळी तिला त्याची आठवण व्हावी. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सायलीचा त्याच्यावर पूर्ण विश्वास होता आणि तिने स्वत:ला यापूर्वीच त्याच्या समर्पित केले होते.

प्रशांतने आता आपले सगळे प्रणय कौशल्य पणाला लावले होते. त्यांना न मिळणारा एकांत हाच त्यांच्या मीलनातला मोठा अडथळा होता आणि आज तोही दूर झालेला होता. तो तिच्या चेहऱ्यापासून चुंबत चुंबत खाली सरकू लागला.

त्याचे हात आता तिच्या उघड्या गोऱ्यापान स्तनांवर आले होते पण तिच्या सुडौल स्तनांचा आकार इतका मोठा होता की त्याच्या एका हातात तिच्या संपूर्ण स्तन मावत नव्हता. त्याने आपले दोन्ही हात तिच्या स्तनांवर आणले व तो त्यांना आपल्या हातात घेऊन हळुवारपणे कुस्करू लागला.

त्याच्या अश्या हळूवार गोंजारण्याने सायलीच्या शरीरात हळूहळू प्रणयाची फुले फुलायला लागली. तिचे हात तिच्या नकळतच अंगावरून, त्याच्या पाठीवरून फिरू लागले होते. तिच्या शरीराचा रोम अन रोम तो फुलवायला लागला होता आणि त्यामुळे आता तिला राहून राहून काल रात्री तिला आपण फुकट घालवलेल्या संधीबद्दल वाईट वाटत होते.

तिला आज तिने तिच्या लाडक्या जिजूला दिलेल्या वागणुकीची भरपाई करायची होती म्हणून तीपण अगदी मनापासून त्याला साथ देत होती. तिचे त्याच्या पाठीवरून फिरणारे हात आता त्याच्या मानेवर आले व ती त्याचा चेहरा आपला जवळ ओढून घेऊ लागली.

तिने त्याचा चेहरा आपल्या हातात घेतला व आपली मान उंचावून त्याच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवून आपली जीभ त्याच्या तोंडात घुसवली. त्याने आनंदाने तिच्या या प्रतिसादाचा स्वीकार केला व तिची जीभ आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. आता त्याने तिला आपल्या अंगावर ओढून घेतले होते.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!