भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने आपल्या हातांनी खाली सरकवून तिच्या पायातून काढून टाकला व आपला इरादा आता स्पष्ट केला.

सायली अर्धनग्न अवस्थेत बेडवर आडवी झालेली होती. तिच्या अंगावर अजूनही तिचा परकर व निकर होती. त्याने लगेचच तिच्या परकराची नाडी खेचली व त्यामुळे ढिला पडलेला परकरही सरकवत सरकवत तिच्या पायातून काढून टाकला. सायलीनेही आपले कूल्हे उचलवून त्याला परकर काढायला मदत केली.

तिच्या अंगावर आता फक्त इवलीशी निकर शिल्लक होती. पण तिच्या घरातला कपडे बदलायचा प्रसंग व हॉटेलमधल्या प्रसंगापेक्षा हा प्रसंग वेगळा होता. आज सायली अर्धनग्न अवस्थेत त्याच्या समोर झोपलेली होती व त्याच्या लंड आपल्या हातात घेऊन त्याला कुरवाळत होती. तिचा परकर निघाल्याने तिच्या गोऱ्यापान केळीच्या झाडासारख्या भरगच्च मांड्या उघड्या पडल्या होत्या व ते दृश्य खूपच विलोभनीय दिसत होते.

प्रशांत वेड्यासारखा त्यांच्या कडे बघतच राहला. आळीपाळीने तो तिच्या सर्वांगाकडे टक लावून बघत होता. त्याने तिच्या मांड्यावर हात ठेवताच तिच्या अंगावर सर्रकन काटा उभा राहिल्यासारखे तिला वाटले. सायलीने त्याचा लंड आपल्या हातातून सोडला व त्याच्या डोळ्यांवर आपले हात ठेवले. प्रशांतने तिचा हात आपल्या हातांनी बाजूला केला व आपल्या ओठांनी त्याचे चुंबन घेतले.

“सायली मी काय तुला आज पहिल्यांदाच पाहतोय का अशी? अशीच लाजत राहिलीस तर कसं होणार? अगं वेडे आता माझ्याशी कसली आली आहे लाज?”

ती काहीच बोलली नाही पण प्रशांतने आता आपला हल्ला आणखी प्रखर केला. आपला हातांनी तिचा एक स्तन धरून आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला, त्याच्या वरील बोंडांना हलकेच चावू लागला, आपल्या जि‍भेने त्यांना चाटू लागला, दुसर्‍या हातात दुसरा स्तन घेऊन तो दाबू लागला, पिळू लागला. त्याच्यावरील बोंडाला चिमटीत घेऊन चुरू लागला.

इकडे सायलीच्या शरीरात एकावर एक मधुर संवेदना जागृत होत होत्या व तिने त्याचे डोके आपल्या स्तनांवरून हटवायचा प्रयत्न केला पण तो आता हटत नाही हे बघून त्याचे डोके आपल्या स्तनांवर दाबून धरले.

प्रशांतही आता रंगात येऊ लागला होता. एक एक स्तन आळीपाळीने तो आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होता तर दुसरा आपल्या हातानी पिळत होता. सायली डोळे मिटून शांतपणे पडून राहिली होती व आपल्या स्तनांवर त्याच्या कडून होणारा प्रेम वर्षाव अनुभवत होती.

त्याच्या स्तनमर्दनामुळे सायलीचे गोरेपान स्तन त्याने दाबून पिळून लालीलाल करून टाकले होते. त्यावरील गुलाबी बोंडे टरारून जांभळा इतकी मोठी झाली होती. बराच वेळ स्तनांशी खेळून झाल्यावर त्याने तिचा स्तन चोखायचे थांबवले व तसाच वर सरकून पुन्हा तिच्या ओठांचे रसपान करू लागला.

अजूनही त्याचे हात तिच्या स्तनांना कुरवाळत होता. तिला चुंबत चुंबतच तो खाली सरकू लागला. तिच्या पोटावर आपले हात फिरवू लागला. तसे तिला गुदगुल्या होऊ लागल्या, तिने न राहवून त्याच्या हात धरला. तर त्याने आपली जीभ तिच्या नाभीवर टेकवली व तिच्या नाभीला चोखू लागला.

सायलीला हे सगळे प्रकार नवीन होती. तिचे सर्वांग त्याच्या दाबण्याने व चोखण्याने पेटले होते. ती स्वत:चेच हात आपल्या अंगावरून चेहऱ्यावरून फिरवू लागली. तिला आपल्या शरीराची धग आता सहन होत नव्हती. तिच्या कानाच्या पाळ्या, नाकपुड्या गरम झाल्या होत्या, तिचे ओठ थरथरत होते.

त्याने तिच्या पोटावरून हात फिरवत फिरवत तसाच खाली सरकवत खाली नेत तिच्या इवल्याशा निकरवरून फिरवू लागला. तश्या तिच्या मांड्या आपोआप वेगळ्या झाल्या. त्याने आपला हात फिरवत थेट तिच्या कूल्ह्यांपर्यंत नेला व पुन्हा तसाच वर आणला.

त्याला तिची निकर चांगलीच ओली झालेली जाणवली. त्याने आणखिन वेळ न दवडता आपला हात सरळ तिच्या निकरमध्ये सरकवला व तिच्या कुरळ्या मुलायम केसातून तिची योनी चपापू लागला. तिच्या योनिवरील तलम मुलायम हिरवळीवर योनिरसाचे ठिबक सिंचन झालेले दिसत होते. त्याच्या प्रेम वर्षावाने सायलीची चूत चांगलीच ओली झाली होती.

त्याचा हात त्या हिरवळीतून फिरत फिरत तिच्या योनिपाकळ्यांवर आला पण जशी एखादी कळी उमलण्या आधी तिच्या पाकळ्या घट्ट मिटलेल्या असतात अगदी त्याच प्रमाणे तिच्या कोऱ्या करकरीत योनिचे ओठ घट्ट मिटून राहिले होते. पण बराच वेळाच्या स्तनमर्दनामुळे सायलीची योनी पाझरून चांगलीच ओली झाली होती व त्यामुळे तिची पॅन्टीही ओली झाली होती.

प्रशांतने तिच्या योनिवरून हात फिरवता फिरवता सरळ तिच्या योनी पाकळ्यांमध्ये आपली दोन बोटे घुसवली. अगोदरच चांगले ऑईलींग झाल्यामुळे त्याची बोटं सुळकन आतमध्ये गेली तशी सायली मोहरली. एक दोन वेळा बोटं मागे पुढे केल्यावर त्याने आपली बोटे बाहेर काढली व इतका वेळ सुरू असलेले स्तनमर्दनही थांबले.

सायली अजूनही डोळे मिटून प्रणय क्रीडेचा आस्वाद लुटत होती. त्याने सरळ तिच्या निकरला हात घातला. तिची इलास्टीक ताणून धरत तिची निकर खाली सरकवू लागला. सायलीनेही आपले कूल्हे वर उचलून त्याला पॅन्टी काढायला मदत केली.

त्याने तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांवरून सरकवत तिची काळी पॅन्टी त्याने काढून टाकली. इतका वेळ डोळे मिटून पडून राहिलेल्या सायलीने आपले डोळे उघडले व त्याच्याकडे बघू लागली. पण त्याचे तिच्या चेहर्‍याकडे लक्ष नव्हते. त्याची नजर तिच्या दोन मांड्यांच्या मध्ये दडून बसलेल्या तिच्या खजिन्यावर होती.

त्याने आपल्या हातानी तिच्या मांड्या फाकवल्या व तिच्या पायाशी बसला. तिला खालपासून वरपर्यंत निरखून बघू लागला. तिच्या गोऱ्यापान नितळ मांड्यांवर एक दोन तीळ सोडले तर पडल्याची किंवा काही लागल्याची इतर कुठलीही खूण नव्हती. तिच्या गोऱ्यापान मांड्या वर वर आणखिनच गोऱ्या होत गेल्या होत्या. तिचे ते स्वर्गीय सौंदर्य तो आपल्या डोळ्यात साठवू लागला.

तो आता तिच्या गोऱ्यापान केळीच्या खांबांसारख्या गुबगुबीत मांड्या व त्यामधील ट्रीम केलेल्या झाटांच्या हिरवळीमध्ये गायब झालेली योनी शोधू लागला. पण तिच्या कोऱ्या करकरीत योनिच्या पाकळ्या एकमेकांना घट्ट चिकटल्या होत्या. पण त्यामधून स्त्रवणाच्या पांढऱ्या योनिरसाने रस्त्याच्या मध्ये असलेल्या डीव्हायडरसारखे काम केले होते. त्यावरून तिची योनी कुठे लपून बसली होती ते दिसत होते.

तिच्या योनितून पाझरलेल्या योनिरसाचे थेंब तिच्या ट्रीम केलेल्या हिरवळीवर पसरले होते व ते दव पडल्यानंतर गवतात दिसणाऱ्या मोत्यासारखे चमकत होते. तो अगदी देहभान विसरून त्याच्याकडे एकटक बघत होता.

तो तिच्या योनिला टक लावून बघतोय, हे तिच्या लक्षात आल्यावर तिची लाज पुन्हा उफाळून आली व तिने आपल्या दोन्ही हातांनी आपली योनी झाकून घेतली. तसे प्रशांतने तिचे हात आपल्या हातांनी बाजूला केले व तिला म्हणाला,

“अगं सायली मगाच पासून तू माझा लंड आपल्या हातात घेऊन कुरवाळत होतीस तेव्हा लाजली नाहीस तर मग आता काय झाले असे लाजायला? तुझ्या हातांनी छकुलीला झाकून घेतलंस तर माझा सोन्या तुझ्या छकुली बरोबर कसा खेळणार?”

तिला त्याची नजर सहन होत नव्हती. शेवटी सायली एकदम उठली व तिने प्रशांतला कडकडून मिठी मारली. त्यानेपण तिला आपल्या मिठीत घेतले.

“सायली तुझ्या या अप्रतिम लावण्यापुढे स्वर्गातील सर्व अप्सरापण फिक्या पडतील. खरोखरच सायली विधात्याने तुला फारच रेखीव आणि सुंदर घडवले आहे. मीपण खरोखरच नशीबवान आहे की तुझ्या सारखे अनमोल रत्न मा‍झ्या हाताला लागलं.” प्रशांत तिला म्हणाला.

त्याने आपली मिठी थोडी सैल केली व तिच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करू लागला. तिच्या ओठात आपले ओठ मिसळून सायलीही आवेगाने त्याला भरभरून साथ देत होती.

काही वेळ एकमेकांच्या मिठीत घालवल्या नंतर बाहेर डोअर बेल वाजल्याचा आवाज आला. दोघेही चांगलेच रंगात आले होते अश्यावेळी बेल बाजल्याने ती घाबरली पण तो मात्र जाम वैतागला. अश्विनी इतक्या लवकर येण्याची शक्यता नव्हती पण कोण आले, ते बघायला तर पाहिजे म्हणून त्याने नाइलाजाने तिला आपल्या मिठीतून मोकळे केले.

त्याने तिच्या कपाळावर एक गोड चुंबन घेतले आणि तिला बाहेर कोण आहे ते बघुन दोन मिनिटांत परत येतो, असे सांगून पटकन आपला लंड पॅन्टमध्ये घुसवला व चेन वर सरकवली. सायलीनेही उठून पटकन आपले अस्त व्यस्त पडलेले कपडे उचलले व त्याच्या मागोमाग दरवाजाच्या मागे जाऊन उभी राहिली.

तो बाहेर गेला आणि त्याने जाताना तिच्या बेडरूमचा दरवाजाआड करून घेतला. त्या वेळेला जवळपास साडे अकरा वाजले होते. अश्विनी इतक्या लवकर परत येण्याची शक्‍यता नसल्याने आता या वेळेला कोण आले असेल, याचा विचार करत तो दरवाजा जवळ पोचला.

त्याने बाहेरचा दरवाजा उघडून बघितले तर पुन्हा शेजारची मेधा दारात उभी दिसली. तिला सकाळीच त्यांचा संशय आला होता त्यामुळे ती पुन्हा त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला आली होती. ती तिच्या मुलाला घेऊन आली होती. पण अश्विनीची आणि तिची चुकामूक झाल्याने ती परत आली का? अशी विचारणा तिने त्याच्याकडे केली.

त्याने तिला डॉक्टरची अपॉइंटमेंट असल्याने तिला यायला वेळ लागेल, असे सांगितले. त्यावर तिचा दुसरा प्रश्न तयार होता, सायलीचे कसे आहे. त्यावर तो म्हणाला की ती बरी आहे आणि भाजी आणायला बाजारात गेली आहे.

त्यावर तिचे समाधान झालेले दिसत नव्हते पण आता आणखी काही विषय नव्हता म्हणून तिने आतमध्ये एकदा डोकावून बघितले पण सायली आत असल्याने तिला दिसू शकली नाही. त्यामुळे निरूत्तर झालेली मेधा जरा रागानेच निघून गेली. पण तिला अजूनही असेच वाटत होते की सायलीपण आतमध्येच आहे.

मेधा आली आहे हे बघून पुन्हा बेडवर येऊन झोपली होती व तिला प्रशांत मेधाला काहीतरी कारण सांगून नक्की कटवेल याची खात्री होती. ती गेल्यावर प्रशांतने बाहेरचा दरवाजा पुन्हा लॅच केला व आपल्या बेडरूममध्ये शिरला.

तिकडून येताना काहीतरी घेऊन तो परत सायलीच्या बेडरूममध्ये आला. त्याला जाऊन यायला साधारण पाच एक मिनिटे लागली असतील. येताना बाहेरच्या दरवाज्याला लॅच आणि कडी नीट लागली आहे, याची पुन्हा खात्री करून घेतली. त्या मेधाचा त्याला काहीही भरवसा वाटत नव्हता. नाही तर एखाद्या वेळेला नुसते लोटलेले दार ढकलून परत आत यायची.

अश्विनीला बाहेर जाऊन साधारण एक तास सव्वा तास होत आला होता व त्याच्या हातात आता फक्त एकच तासाचा अवधी शिल्लक होता. त्यामध्ये त्याला आपला कार्यभाग उरकून घ्यायचा होता. त्याने बेडरूममध्ये प्रवेश केला व समोरचे दृश्य बघून तो तेथेच थांबला.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!